Statut

Załącznik nr 1 do uchwały WZC nr 5 z 13.12.2021 r.

STATUT

STOWARZYSZENIA „Kierunek Świnoujście”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Kierunek Świnoujście w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla celów realizowania celów statutowych.

Siedzibą stowarzyszenia jest 72-600 Świnoujście Tadeusza Kościuszki 9/22 Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

 • Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 • Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 • Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 • Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 • Celami Stowarzyszenia są:
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • Działalność charytatywna, polegająca w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących;
 • Dobroczynność;
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji kulturowej, narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób z grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • Rozwój lokalnego sektora usług oraz poprawa warunków środowiska naturalnego;
 • Wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej;
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • Inspirowanie do podejmowania działalności gospodarczej;
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • Turystyka i krajoznawstwo;
 • Wsparcie turystyki poprzez poprawę walorów turystycznych i rekreacyjnych małych miejscowości obszarów rybackich Zalewu Szczecińskiego i Pomorza Zachodniego
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności Euroregionu Pomerania;
 • Promocja i organizacja wolontariatu;
 • Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • Rewitalizacja;
 • Działalność na rzecz rozwoju rybołówstwa i akwakultury;
 • Współtworzenie warunków zrównoważonego rozwoju Miasta Świnoujście, obszarów rybackich Zalewu Szczecińskiego, Pomorza Zachodniego i Euroregionu Pomerania;
 • Inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego ww. obszarów;
 • Propagowanie kultury fizycznej i sportu, w tym tworzenie warunków do rozwoju działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej.
 • Kształtowanie osobowości poprzez krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji fizycznej wśród mieszkańców przez angażowanie ich do różnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
 • Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • Działalność na rzecz zwiększenia udziału obywateli w życiu publicznym;
 • Propagowanie idei samorządności;
 • Działalność propagująca współpracę międzynarodową w obszarze wspólnych inicjatyw społecznych, edukacyjnych i kulturalnych;
 • Działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w tym zaangażowania społeczeństwa we współpracę z organizacjami społecznymi;
 • Wyzwalanie postaw solidarności międzyludzkiej i poszanowania żywności;
 • Zmiana postaw społeczeństwa w obszarach działania Stowarzyszenia;
 • Propagowanie idei wolontariatu w obszarach działania Stowarzyszenia;
 • Aktywizowanie społeczności lokalnych na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 • Inicjowanie i wspieranie partnerstw sektora publicznego, prywatnego, społecznego;
 • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz aktywnej ochrony przyrody;
 • Propagowanie informacji o bieżących i długofalowych celach Stowarzyszenia, tak w kraju jak i zagranicą.
 • , w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalnościpożytku publicznego, realizuje swe cele poprzez:
 • Organizowanie i obsługę działań związanych z przeciwdziałaniem marnowania żywności, w ramach różnych form pomocy, w szczególności poprzez Bank żywności i Jadłodzielnię;
 • Organizowanie kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością;
 • Współpracę ze sprzedawcami żywności;
 • Systematyczne bezpłatne pozyskiwanie i rozdawanie żywności;
 • Zapobieganie zjawisku niedożywienia poprzez wspieranie żywnością lokalnych organizacji i instytucji;
 • Organizowanie akcji społecznych i humanitarnych w postaci zbiórek żywności;
 • Edukację w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i niedożywienia oraz przeciw marnowaniu żywności;
 • Działanie na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów żywnościowych;
 • Organizacje wydarzeń i zajęć o tematyce ekologicznej w szczególności dotyczącej niemarnowania żywności w szkołach, uczelniach, klubach seniora itp.;
 • Tworzenie miejsc pracy;
 • Przygotowywanie, wykonywanie badań ankietowych, sondaży i innych form konsultacji;
 • Organizacje kolonii, półkolonii, obozów i innych form wypoczynku, w tym wycieczek;
 • Organizacje zawodów sportowych, konkursów i wydarzeń sportowych;
 • Kolportaż książek, ulotek i broszur;
 • Współprace i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.;
 • Stypendia i nagrody dla osób realizujących cele Stowarzyszenia;
 • Udzielanie wsparcia finansowego w formie zapomóg i/lub pomocy rzeczowej osobom potrzebującym, znajdującym się w trudnych warunkach życiowych;
 • Sprzedaż towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z pomocy Stowarzyszenia;
 • Stworzenie i prowadzenie szkoły podstawowej lub przedszkola;
 • Prowadzenie placówek (o statusie NZOZ) leczniczych, rehabilitacyjnych, profilaktyki prozdrowotnej oraz opieki terminalnej (hospicja);
 • Sprzedaż przedmiotów darowizny;
 • Prowadzenie doradztwa zawodowego, w tym m.in. pomoc w przygotowywaniu i opracowywaniu wniosków o przyznanie dotacji, dokumentów aplikacyjnych i innych;
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia;
 • Współpracę w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami i ośrodkami specjalistycznymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, instytucjami oraz organami administracji rządowej i samorządowej;
 • Prowadzenie oraz wspieranie istniejących inkubatorów przedsiębiorczości, inkubatorów technologicznych, biur pośrednictwa pracy, biur porad obywatelskich i innych;
 • Organizowanie pomocy merytorycznej i materialnej, w tym doraźnego wsparcia finansowego, pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej dla beneficjentów Stowarzyszenia;
 • Organizowanie i wspieranie akcji promujących i popularyzujących wiedze, naukę, wolontariat, zasady wzajemnej pomocy, tolerancję itp.;
 • Organizowanie, finansowanie i prowadzenie sympozjów, spotkań, szkoleń i kursów, konkursów, imprez i innych przedsięwzięć, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami;
 • Opracowywanie strategii, raportów i innych dokumentów strategicznych;
 • Organizowanie, finansowanie oraz prowadzenie działalności wystawienniczej, informacyjno – promocyjnej i szkoleniowo – edukacyjnej w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia, w tym opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno – prawnych dla osób indywidualnych;
 • Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi Stowarzyszenia;
 • Wspieranie rozwoju sieci instytucji zajmujących się doradztwem gospodarczym, społecznym, przestrzennym oraz inicjowaniem działalności gospodarczej (w tym inkubatorów przedsiębiorczości);
 • Prowadzenie klubów i kół naukowych i para-naukowych oraz klubów i kół zainteresowań.

­­ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 • Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie posiada członków:
 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.
 • Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
 • złoży deklarację członkowską na piśmie,
 • przedstawi pozytywną opinię czterech członków Stowarzyszenia.
 • Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 • Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 • Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 • Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 • Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 8 członków Stowarzyszenia.
 • Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 • Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek.
 • Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 • Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 • Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 • Utrata członkostwa następuje na skutek:
 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 • wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 • Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 • Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
 • Kadencja władz.
 • Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
 • Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
 • Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 • Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 • Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 • Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 • Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia nie później niż w terminie 21 dni.
 • Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 • Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalania zmian statutu,
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie budżetu,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 • Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

33a. Członkami zarządu nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 • W skład zarządu wchodzi od 3 do 5 osób w tym Prezes, Wiceprezes i Skarbnik.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 • Do kompetencji Zarządu należą:
 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 • przyjmowanie i skreślanie członków.
 • jest odrębnym organem nadzorczo-kontrolnym, powoływanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 • Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 • Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrolowanie działalności Zarządu,
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 • składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

39a. Członkiem Komisji Rewizyjnej mogą być osoby fizyczne, które:

 1. Nie są członkami zarządu ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

39b. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 • W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 • Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 • ze składek członkowskich,
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i ofiarności publicznej.
 • Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

43a. Zabrania się:

43b. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jedynie jako uboczną w stosunku do działalności statutowej Stowarzyszenia oraz cały przychód jest przeznaczany na statutową działalność Stowarzyszenia.

 • Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 • Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością głosów – (3/4), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 • Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 • W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.